Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 758. Предоставяне на сканирани контактни копия от аерофотоснимка
Правно основание чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.20 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. В заявлението задължително се посочват: • формата на предоставяне (само в цифров вид или и разпечатано на хартия и заверено контактно копие); и • номер на снимката, • номер на ключ на аерофотозаснемане, • година на летене. или • година на летене, • координати на точка и зададен радиус /обхват около нея/.
Начин на предоставяне По електронен път;
Цена 15.00 лв. на снимка; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%. 18.00 лв. на снимка - в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14 - на хартия с мокър печат
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на Геокартфонд . Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. След като се подготви – сканира, запише на CD, принтира и завери хартиеното копие и CD, се предават на служител, който да ги предостави по заявения от потребителя начин. Предаването на материалите се отбелязва в регистъра за справки и услуги.