Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 758. Предоставяне на сканирани контактни копия от аерофотоснимка
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49 и, ал. 1, т. 20, и ал. 2
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват номер на снимката, номер на ключ на аерофотозаснемане и година на летене или година на аерофотозаснемане, координати на точка и зададен радиус /обхват около нея/, които да попадат в снимката.
Начин на предоставяне Подава се заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail: geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 15 лв.на снимка. В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя
Вътрешен ход на услугата Услугата се предоставя като: - заверени с електронен подпис: файл, съдържащ сканирано контактно копие от аерофотоснимка (TIFF формат) и файл (PDF или JPEG формат), съдържащ сканираното контактно копие, с нанесена информация за номера му, номера на ключа и година на аерофотозаснемане;