Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 758. Предоставяне на сканирани контактни копия от аерофотоснимка
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49 и, ал. 1, т. 20, и ал. 2
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват номер на снимката, номер на ключ на аерофотозаснемане и година на летене или година на аерофотозаснемане, координати на точка и зададен радиус /обхват около нея/, които да попадат в снимката.
Начин на предоставяне Подава се заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail: geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 15 лв.на снимка. В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя
Вътрешен ход на услугата Услугата се предоставя като: - заверени с електронен подпис: файл, съдържащ сканирано контактно копие от аерофотоснимка (TIFF формат) и файл (PDF или JPEG формат), съдържащ сканираното контактно копие, с нанесена информация за номера му, номера на ключа и година на аерофотозаснемане;