Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1463. Предоставяне на сканирани изображения на издателски оригинали на картни листове от ЕТК в М 1: 5 000 и 1:10 000
Правно основание чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.17 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. В заявлението задължително се посочват: • номенклатурата на картния лист от ЕТК или координати на точка и/или точки определящи обхват, които следва да попаднат в издателския оригинал, • вид на издателски оргигинал/и/.
Начин на предоставяне По електронен път (по изключение и по искане на Заявителя - на място в приемната на Геокартфонд или Чрез лицензиран пощенски операторпо избор и за сметка на Заявителя)
Цена 20.00 лв. на оригинал; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Едноцветните картни листове от ЕТК нямат издателски оригинали! Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на Геокартфонд или на службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК). Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение на услугата и определя служителите, които ще извършат услугата. След като се файлът със сканираното изображение на издателския оригинал се запише на CD, се предава на служител, който да го предостави по заявения от потребителя начин. Предаването на материалите се отбелязва в регистъра за справки и услуги.