Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 2684. Предоставяне на сканирани и геореферирани изображения на картни листове от едромащабната топографска карта (ЕТК)
Правно основание чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.18 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. В заявлението задължително се посочват: • номенклатурата на картния лист от ЕТК или координати на точка и/или точки определящи обхват, които следва да попаднат в картния лист, • координатната система, в която да е георефериран картния лист – КС 1970г. и/или WGS84 UTM35N.
Начин на предоставяне По електронен път (по изключение и по искане на Заявителя - на място в приемната на Геокартфонд или Чрез лицензиран пощенски операторпо избор и за сметка на Заявителя)
Цена 15.00 лв. на картен лист; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на Геокартфонд . Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. След като се издадат дешифровъчни фотосхеми в приблизителен мащаб 1:5000 и 1:10 000, тe се предават на служител, който да ги предостави по заявения от потребителя начин. Предаването на извадката се отбелязва в регистъра за справки и услуги.