Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 2684. Предоставяне на сканирани и геореферирани изображения на картни листове от едромащабната топографска карта (ЕТК)
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 49 и, ал. 1, т. 18, б. (а,б)
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват номенклатурата на картния лист от ЕТК или координати на точка или точки, определящи обхват, които следва да попадат в картния лист, както и координатната система, в която да бъде геореферирано изображението.
Начин на предоставяне Подава се заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена Таксата за едноцветен картен лист е 15.00 лева. В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава заверен с електронен подпис файл, съдържащ сканирано (TIFF формат) и геореферирано (съпровождащ TFW файл), в КС 1970 г. и/или във WGS84 UTM 35 N, изображение на многоцветен или едноцветен картен лист от ЕТК, изработена в КС 1970, както и файл, съдържащ сканирания картен лист с извън рамковото оформление.