Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 2732. Предоставяне на извадка от едромащабната топографска карта (ЕТК) в максимален обхват 5х5 км в цифров вид
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49и, ал. 1, т. 19
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочва обхватът на извадката чрез координатите на долен ляв (югозападен) ъгъл и горен десен (североизточен ъгъл). Координатите следва да са в Координатна система 2005 – UTM 35 зона. Обхватът (координатите) на извадката може да се определи и от карта в https://gkf.cadastre.bg/.
Начин на предоставяне Подава се заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 25 лв. Таксата е на извадка. В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата се предоставя само в цифров вид.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава заверен с електронен подпис файл (GEOTIFF - UTM 35 зона), съдържащ извадка от мозайката от ЕТК с посочения обхват. Получаването е по начин избран от потребителя.