Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 2732. Предоставяне на извадка от едромащабната топографска карта (ЕТК) в максимален обхват 5х5 км в цифров вид
Правно основание чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.19 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. В заявлението задължително се посочва обхватът на извадката чрез координатите на долен ляв (югозападен) ъгъл и горен десен (североизточен ъгъл). Координатите следва да са в Координатна система 2005 – (UTM 35 зона)
Начин на предоставяне По електронен път (по изключение и по искане на Заявителя - на място в приемната на Геокартфонд или Чрез лицензиран пощенски операторпо избор и за сметка на Заявителя)
Цена 25.00 лв. на извадка; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Максимален размер на една извадка - 5 км на 5 км Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на Геокартфонд . Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите данни за обхвата на извадката, искането се регистрира в деловодната система. След като се подготви извадката от ЕТК в М 1:5000, се предава на служител, който да я предостави по заявения от потребителя начин. Предаването на извадката се отбелязва в регистъра за справки и услуги.