Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 2732. Предоставяне на извадка от едромащабната топографска карта (ЕТК) в максимален обхват 5х5 км в цифров вид
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49и, ал. 1, т. 19
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочва обхватът на извадката чрез координатите на долен ляв (югозападен) ъгъл и горен десен (североизточен ъгъл). Координатите следва да са в Координатна система 2005 – UTM 35 зона. Обхватът (координатите) на извадката може да се определи и от карта в https://gkf.cadastre.bg/.
Начин на предоставяне Подава се заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 25 лв. Таксата е на извадка. В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Услугата се предоставя само в цифров вид.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава заверен с електронен подпис файл (GEOTIFF - UTM 35 зона), съдържащ извадка от мозайката от ЕТК с посочения обхват. Получаването е по начин избран от потребителя.