Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 810. Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 18 Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра - чл. 10,, чл. 11 и чл. 12
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи 1. За физически лица: Заявление; Копие от документ за завършено висше образование по геодезия, магистър – инженер; Трудова автобиография; Документ, удостоверяващ наличие на двегодишен стаж в областта на кадастъра; Физическите лица – еднолични търговци освен горните документи прилагат и: Документ от НАП, удостоверяващ броя на осигурените лица по трудов договор в едноличния търговец - оригинал; Списък на постоянния специализиран състав, включително на правоспособните физически лица, съдържащ трите имена, ЕГН, специалност, заемана длъжност, подпис и дата.
Начин на предоставяне Заповедта се получава от лицето: - На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица в АГКК; - Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.
Цена Не се изисква такса.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 30 работни дни от постъпване на заявлението.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Услугата се заявява: - На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица – гр. София, ул. Мусала № 1(сградата на АГКК, служебен вход); - Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя; - По електронен път чрез уеб портала за онлайн услуги КАИС-трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) и квалифициран електронен подпис; - Чрез ССЕВ.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се предоставя за разглеждане от Комисия, назначена от изпълнителния директор на АГКК. Комисията разглежда документите и изготвя доклад и протокол, в който описва взетите решения. Въз основа на изготвените документи и решения се издава заповед за вписване на лицето в регистъра на правоспособните лица.