Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 810. Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра
Правно основание чл. 18 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 10 и чл. 12 от Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Копие от документ за завършено висше образование по геодезия, магистър – инженер; Трудова автобиография; Документ, удостоверяващ наличие на двегодишен стаж в областта на кадастъра (копие от трудова, служебна или осигурителна книжка, официален писмен документ от предприятието, в което лицето е извършвало дейностите, копия на протоколи за приемане на възложени дейности по §1, ал.1, 2 и 3 от ДР на Наредба №3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра); Свидетелство за съдимост - оригинал или код за достъп на електронно свидетелство за съдимост; Физическите лица – еднолични търговци освен горните документи прилагат и: Документ за вписване в Търговския регистър -заверено копие; Удостоверение за актуално състояние на едноличния търговец - заверено копие; Удостоверение за регистрация в БУЛСТАТ/ ЕИК – заверено копие; Документ от НАП, удостоверяващ броя на осигурените лица по трудов договор в едноличния търговец - оригинал; Списък на постоянния специализиран състав, включително на правоспособните физически лица, съдържащ трите имена, ЕГН, специалност, заемана длъжност, подпис и дата.
Начин на предоставяне На място в АГКК; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.
Цена Не се изисква такса.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 30 дни от постъпване на заявлението.
Относно -
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Заявлението се предоставя за разглеждане от Комисия, назначена от изпълнителния директор на АГКК. Комисията разглежда документите и изготвя доклад и протокол, в който описва взетите решения. Въз основа на изготвените документи и решения се издава заповед за вписване на лицето в регистъра на правоспособните лица. Заповедта се връчва на лицето в административното звено на регистъра на правоспособните лица в АГКК или чрез куриерска служба.