Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 810. Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 18 Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра - чл. 10,, чл. 11 и чл. 12
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи 1. За физически лица: Заявление; Копие от документ за завършено висше образование по геодезия, магистър – инженер; Трудова автобиография; Документ, удостоверяващ наличие на двегодишен стаж в областта на кадастъра; Физическите лица – еднолични търговци освен горните документи прилагат и: Документ от НАП, удостоверяващ броя на осигурените лица по трудов договор в едноличния търговец - оригинал; Списък на постоянния специализиран състав, включително на правоспособните физически лица, съдържащ трите имена, ЕГН, специалност, заемана длъжност, подпис и дата.
Начин на предоставяне Заповедта се получава от лицето: - На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица в АГКК; - Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.
Цена Не се изисква такса.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 30 работни дни от постъпване на заявлението.
Относно Услугата се заявява: - На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица – гр. София, ул. Мусала № 1(сградата на АГКК, служебен вход); - Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя; - По електронен път чрез уеб портала за онлайн услуги КАИС-трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) и квалифициран електронен подпис; - Чрез ССЕВ.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се предоставя за разглеждане от Комисия, назначена от изпълнителния директор на АГКК. Комисията разглежда документите и изготвя доклад и протокол, в който описва взетите решения. Въз основа на изготвените документи и решения се издава заповед за вписване на лицето в регистъра на правоспособните лица.