Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 810. Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра
Правно основание чл. 18 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Съдебно решение/удостоверение за вписване на юридическото лице в търговския регистър, с предмет на дейност съгласно чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗКИР – заверено копие; Удостоверение от търговския регистър за актуално състояние на юридическото лице – заверено копие; Карта за идентификация/удостоверение за регистрация в регистър БУЛСТАТ – заверено копие; Удостоверение от НАП за броя на осигурените лица по трудов договор в юридическото лице, оригинал; Списък на постоянния специализиран състав на юридическото лице, съдържащ трите имена, ЕГН, специалност, заемана длъжност, подпис и дата.
Начин на предоставяне На място в АГКК; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.
Цена Не се изисква такса.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 30 дни от постъпване на заявлението.
Относно -
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Заявлението се предоставя за разглеждане от Комисия, назначена от изпълнителния директор на АГКК. Комисията разглежда документите и изготвя доклад и протокол, в който описва взетите решения. Въз основа на изготвените документи и решения се издава заповед за вписване на лицето в регистъра на правоспособните лица.Заповедта се връчва на лицето в административното звено на регистъра на правоспособните лица в АГКК или чрез куриерска служба.