Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 2717. Закриване на партида на лице правоспособно да извършва дейности по кадастър.
Правно основание чл. 21 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 14a и чл.15 от Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документи, удостоверяващи настъпване на някое от основанията по чл. 21, ал. 1 от ЗКИР.
Начин на предоставяне На място в АГКК; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.
Цена Не се изисква такса.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 30 дни от постъпване на заявлението или след влизане в сила на Заповедта на изпълнителния директор на АГКК за заличаване на лицето от регистъра на правоспособните лица.
Относно -
Вътрешен ход на услугата След постъпване на заявление за заличаване на лице от регистъра или постъпване на акт за утановяване на нарушение, комисията по чл. 18, ал. 2 от ЗКИР разглежда документите и се произнася относно основателността на искането. При наличие на основателност на искането изпълнителния директор на АГКК издава заповед за заличаване от регистъра. Заповедта се връчва на лицето в административното звено на регистъра на правоспособните лица в АГКК или чрез куриерска служба.