Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 2717. Закриване на партида на лице правоспособно да извършва дейности по кадастър
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 21 Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра - чл. 14а; чл. 15
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документи, удостоверяващи настъпване на някое от основанията по чл. 21, ал. 1 от ЗКИР.
Начин на предоставяне Услугата се заявява: - На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица – гр. София, ул. Мусала № 1(сградата на АГКК, служебен вход); - Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя; - На електронна поща - pravosposobnost@cadastre.bg.Заявлението се подписва с КЕП; - По електронен път чрез уеб портала за онлайн услуги КАИС-трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) и квалифициран електронен подпис; - Чрез ССЕВ.
Цена Не се изисква такса.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 30 дни от постъпване на заявлението или след влизане в сила на Заповедта на изпълнителния директор на АГКК за заличаване на лицето от регистъра на правоспособните лица.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Заповедта се получава от лицето: - На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица в АГКК; - Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата След постъпване на заявление за заличаване на лице от регистъра или постъпване на акт за установяване на нарушение, комисията по чл. 18, ал. 2 от ЗКИР разглежда документите и се произнася относно основателността на искането. При наличие на основателност на искането изпълнителния директор на АГКК издава заповед за заличаване от регистъра.