Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 2717. Закриване на партида на лице правоспособно да извършва дейности по кадастър
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 21 Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра - чл. 14а; чл. 15
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документи, удостоверяващи настъпване на някое от основанията по чл. 21, ал. 1 от ЗКИР.
Начин на предоставяне Услугата се заявява: - На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица – гр. София, ул. Мусала № 1(сградата на АГКК, служебен вход); - Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя; - На електронна поща - pravosposobnost@cadastre.bg.Заявлението се подписва с КЕП; - По електронен път чрез уеб портала за онлайн услуги КАИС-трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) и квалифициран електронен подпис; - Чрез ССЕВ.
Цена Не се изисква такса.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 30 дни от постъпване на заявлението или след влизане в сила на Заповедта на изпълнителния директор на АГКК за заличаване на лицето от регистъра на правоспособните лица.
Относно Заповедта се получава от лицето: - На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица в АГКК; - Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата След постъпване на заявление за заличаване на лице от регистъра или постъпване на акт за установяване на нарушение, комисията по чл. 18, ал. 2 от ЗКИР разглежда документите и се произнася относно основателността на искането. При наличие на основателност на искането изпълнителния директор на АГКК издава заповед за заличаване от регистъра.