Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 808. Издаване на свидетелство за правоспособност
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 16, ал. 1, чл. 19, ал. 1 Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра - чл. 13, ал. 1 Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - чл. 49к, т. 1
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ/данни за платена такса.
Начин на предоставяне Свидетелството се получава от лицето: - На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица в АГКК; - Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.
Цена Обикновена услуга - 8.00 лв.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 7 дни; Срокът за изпълнение на услугата започва да тече считано от датата на заплащане на дължимата държавна такса.
Относно Правоспособното лице подава заявление: - На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица – гр. София, ул. Мусала № 1(сградата на АГКК, служебен вход); - Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя. - По електронен път чрез уеб портала за онлайн услуги КАИС-трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално - административната информационна система (КАИС) и квалифициран електронен подпис (КЕП); - На електронната поща на Регистъра на правоспособните лица -pravosposobnost@cadastre.bg. Заявлението се подписва с КЕП; - Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
Вътрешен ход на услугата Експертът, отговарящ за регистъра на лицата правоспособни да извършват дейности по кадастъра извършва проверка за правоспособността на лицето в електронния регистър, регистрира заявлението и изготвя свидетелството.