Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 808. Издаване на свидетелство за правоспособност
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 16, ал. 1, чл. 19, ал. 1 Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра - чл. 13, ал. 1 Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - чл. 49к, т. 1
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ/данни за платена такса.
Начин на предоставяне Свидетелството се получава от лицето: - На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица в АГКК; - Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.
Цена Обикновена услуга - 8.00 лв.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 7 дни. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече считано от датата на заплащане на дължимата държавна такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Правоспособното лице подава заявление: - На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица – гр. София, ул. Мусала № 1(сградата на АГКК, служебен вход); - Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя. - По електронен път чрез уеб портала за онлайн услуги КАИС-трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално - административната информационна система (КАИС) и квалифициран електронен подпис (КЕП); - На електронната поща на Регистъра на правоспособните лица -pravosposobnost@cadastre.bg. Заявлението се подписва с КЕП; - Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
Вътрешен ход на услугата Експертът, отговарящ за регистъра на лицата правоспособни да извършват дейности по кадастъра извършва проверка за правоспособността на лицето в електронния регистър, регистрира заявлението и изготвя свидетелството.