Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 809. Издаване на карта на правоспособно лице
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 16, ал. 1; чл. 19, ал. 1 Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра - чл. 13, ал. 3, и чл. 13 а Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - чл. 49к, т. 2
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Снимка; Документ/данни за платена такса.
Начин на предоставяне Правоспособното лице подава заявление: - На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица – гр. София, ул. Мусала № 1(сградата на АГКК, служебен вход); - Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя; - По електронен път чрез уеб портала за онлайн услуги КАИС-трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално - административната информационна система (КАИС) и квалифициран електронен подпис (КЕП); - На електронната поща на Регистъра на правоспособните лица -pravosposobnost@cadastre.bg . Заявлението се подписва с КЕП; - Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
Цена Обикновена услуга - 12.00 лв. Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Съгласно срока на процедурата за изработване и доставка.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Картата за правоспособност се връчва лично на лицето в административното звено на регистъра на правоспособните лица в АГКК или чрез куриерска услуга за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Експертът, отговарящ за регистъра на лицата правоспособни да извършват дейности по кадастъра извършва проверка за правоспособността на лицето в електронния регистър и регистрира заявлението. След изготвяне на картата, експертът уведомява правоспособното лице по ел.поща или телефон за явяване за получаване.