Търсене на услуги

Наименование Описание
Издаване на карта на правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица
Наименование в Регистъра на услугите "809. Издаване на карта на правоспособно лице"
Правно основание чл. 13, ал. 3 и чл. 13а от Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра чл. 49к, т. 2 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Снимка; Документ за платена такса.
Начин на предоставяне На място в АГКК; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.
Цена Обикновена услуга - 12.00 лв.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Изготвянето на картата няма срок за изпълнение.
Относно Експресна услуга може да се изпълнява само след заплащането й през ePay или заредена сметка.
Вътрешен ход на услугата Правоспособното лице подава заявление по образец и платежен документ в приемната на експерта по регистъра на правоспособните лица в АГКК. Експертът извършва проверка за правоспособността на лицето в ел.регистър и регистрира заявлението. След това изготвяне на картата експертът уведомява правоспособното лице по ел.поща или телефона и уточнява ден и час за връчване. Картата за правоспособност се връчва лично на лицето в приемната на регистъра на правоспособните лица в АГКК или чрез куриерска служба.
Мултимедия