Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1915. Издаване на дубликат на картата на правоспособно лице
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 16, ал. 1; чл. 19, ал. 1 Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра - чл. 13 а, ал. 2 Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - чл. 49к, т. 4
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Снимка; Декларация за обстоятелствата, които налагат издаване на дубликат на карта; Документ/данни за платена такса.
Начин на предоставяне Правоспособното лице подава заявление: - На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица – гр. София, ул. Мусала № 1(сградата на АГКК, служебен вход); - Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя. - По електронен път чрез уеб портала за онлайн услуги КАИС-трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално - административната информационна система (КАИС) и квалифициран електронен подпис (КЕП); - На електронната поща на Регистъра на правоспособните лица -pravosposobnost@cadastre.bg. Заявлението се подписва с КЕП; - Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
Цена Обикновена услуга - 18.00 лв.Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Съгласно срока на процедурата за изработване и доставка.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Дубликатът на картата за правоспособност се получава от лицето: - На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица в АГКК; - Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Правоспособното лице подава заявление по образец, снимка, декларация и платежен документ в административното звено на експерта по регистъра на правоспособните лица в АГКК. Експертът извършва проверка за правоспособността на лицето в ел.регистър и регистрира заявлението. След това изготвяне на картата експертът уведомява правоспособното лице по ел.поща или телефона и уточнява ден и час за връчване. Картата за правоспособност се връчва лично на лицето в административното звено на регистъра на правоспособните лица в АГКК или чрез куриерска служба.