Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Издаване на дубликат на карта на правоспособно лице
Наименование по СУНАУ "58. Издаване на дубликат на картата на правоспособно лице"
Правно основание Чл. 13a, ал. 2 от Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. чл. 49к, т. 4 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Снимка; Декларация за обстоятелствата, които налагат издаване на дубликат на карта; Документ за платена такса.
Начин на предоставяне На място в АГКК; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.
Цена Обикновена услуга - 18.00 лв.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Изготвянето на дубликат на карта няма срок за изпълнение.
Относно -
Вътрешен ход на услугата Правоспособното лице подава заявление по образец, снимка, декларация и платежен документ в приемната на експерта по регистъра на правоспособните лица в АГКК. Експертът извършва проверка за правоспособността на лицето в ел.регистър и регистрира заявлението. След това изготвяне на картата експертът уведомява правоспособното лице по ел.поща или телефона и уточнява ден и час за връчване. Картата за правоспособност се връчва лично на лицето в приемната на регистъра на правоспособните лица в АГКК или чрез куриерска служба.
Мултимедия