Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Предоставяне на справка от партидата на едно правоспособно лице
Наименование по СУНАУ "59. Писмена справка от партидата на едно правоспособно лице"
Правно основание чл. 18, ал. 2 от Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра; чл. 49к, т. 5 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за платена такса.
Начин на предоставяне На място в АГКК; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.
Цена Обикновена услуга - 5.00 лв.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 7 дни
Относно -
Вътрешен ход на услугата Лицето подава заявление по образец и платежен документ в приемната на експерта по регистъра на правоспособните лица в АГКК или по електронен път. Експертът изготвя справката и уведомява лицето по ел.поща или телефона и уточнява ден и час за получаването й от заявителя.Справката може да бъде получена в приемната на регистъра на правоспособните лица в АГКК, по електронен път или чрез куриерска служба.
Мултимедия