Търсене на услуги

Наименование Описание
Предоставяне на справка от партидата на едно правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица
Наименование в Регистъра на услугите "379. Писмена справка от партидата на едно правоспособно лице"
Правно основание чл. 18, ал. 2 от Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра; чл. 49к, т. 5 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за платена такса.
Начин на предоставяне На място в АГКК; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.
Цена Обикновена услуга - 5.00 лв.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 7 дни
Относно -
Вътрешен ход на услугата Лицето подава заявление по образец и платежен документ в приемната на експерта по регистъра на правоспособните лица в АГКК или по електронен път. Експертът изготвя справката и уведомява лицето по ел.поща или телефона и уточнява ден и час за получаването й от заявителя.Справката може да бъде получена в приемната на регистъра на правоспособните лица в АГКК, по електронен път или чрез куриерска служба.
Мултимедия