Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 755. Издаване на скица - проект за изменение на поземлен имот
Правно основание Чл. 55, ал. 1 - 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 7, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри; чл. 44 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. - „чл. 39, т.2“ от Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри; - Закон за електронното управление - чл. 40, ал. 1; - Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 9, ал. 4.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за самоличност – при заявяване на гише или подписване на заявлението с квалифициран електронен подпис от заинтересованото лице (собственик) или упълномощено от него лице - при заявяване чрез КАИС за регистрирани потребители; № на удостоверение за приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри или име на заявителя; Документ за собственост - представя се, ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР; Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние - в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите; Удостоверение за идентичност на лица с различни имена - при необходимост; Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата - при липса на документ за собственост; Удостоверение за наследници – заявлението се подава от наследник; Пълномощно - в случаите на упълномощаване; Документ/данни за платена такса.
Начин на предоставяне На гише; Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС); Чрез куриерска услуга за сметка на заявителя.Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
Цена Такса за услугата: обикновена - 20.00 лв.; бърза - 40.00 лв. В случай че услугата се заявява и получава по електронен път (заявена с квалифициран електронен подпис), таксата за услугата се намалява с 30%. При предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) не се дължи държавна такса.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 7 работни дни; Бърза услуга – 3 работни дни. ВНИМАНИЕ! Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно ВНИМАНИЕ! Услугата може да се заяви САМО от заинтересовани лица (собственик или упълномощено от него лице)! Агенция по геодезия, картография и кадастър издава официален документ – скица-проект за изменение на поземлен имот, удостоверяващ пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че в одобрената актуална КККР има приет проект за изменение на поземления имот, както и начина по който ще се изменят данните в КККР. Скицата – проект има валидност 6 месеца от датата на приемане на удостоверението за приет проект, освен в случаите на постъпване на данни за наличие на съдебен спор или административно производство пред друг административен орган. АГКК предоставя услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление за получаване на достъп до ВЕАУ в КАИС. След получаване на права за ВЕАУ, при заявяване на услуга през КАИС портал, потребителят задължително посочва нормативно и фактическо основание, съгласно които заявяваната услуга е необходима за изпълнение на законови правомощия и/или за предоставяне на електронни административни услуги. Заявление от административни органи за достъп до ВЕАУ се подава до АГКК чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС/ССЕВ). Останалите лица подават заявлението до АГКК чрез ССЕВ или на адрес: acad@cadastre.bg
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава от заинтересовано лице (собственик на имота) или негов представител чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала) или на гише до избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота. При заявяване чрез КАИС заявлението се подписва с електронен подпис - за получаване на електронен документ или при заявяване за получаване на документ на хартиен носител (на гише или чрез куриерска услуга) - без подписване на заявлението. При заявяване на услуга на гише, заявлението се попълва електронно от служител на СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и то е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение на услугата и го предава на служителя, който ще извърши услугата. Ако заявлението има недостатъци (липса на правен интерес от страна на заявителя; не са посочени данни за платена таксата и др.), административният орган уведомява заявителя с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите. Издава се скица-проект за изменение на поземлен имот, която се предава на служител от административното звено или се подписва с електрон подпис и се прилага в профила на заявителя в КАИС. Скицата-проект се предава на потребителя на услугата по избрания в заявлението начин. Скицата-проект може да бъде получена от заявителя – заинтересованото лице или от упълномощено от него лице. При подаване на заявление, с което се предоставят нови данни и документи, изискани за отстраняване на недостатъците, не се заплаща повторна такса. Изключение са случаите, в които като недостатък е посочен неправилно изчислена такса и се дължи доплащане.