Търсене на услуги

Наименование Описание
Предоставяне на сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 и 1968 г. на хартиен носител АГКК - Геокартфонд
Наименование в Регистъра на услугите ""
Правно основание
Компетентен орган1
Необходими документи
Начин на заявяване и предоставяне
Цена
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия