Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 2730. Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители - чл. 49 и, ал. 1, т. 24, и ал. 2
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват наименование, номер, годината на създаване и други атрибути, които точно да идентифицират документа или частта от него (напр. номер на ключ за аерозаснемане и година на летене или копие от „Условни знаци за топографски карти в мащаби 1:5000 и 1:10 000“ от 1959 г. – табла 3, 4, 5 и 6).
Начин на предоставяне Подава се заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 5 лв. Таксата е на сканиран лист с формат А4.В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.При заявяване на документа разпечатан на хартия и заверен, таксата се завишава с 20%. Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса
Относно Услугата се предоставя: - Документ на хартия. Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава разпечатан на хартия и заверен с печата на АГКК - Геокартфонд сканиран документ.