Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 2730. Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители - чл. 49 и, ал. 1, т. 24, и ал. 2
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват наименование, номер, годината на създаване и други атрибути, които точно да идентифицират документа или частта от него (напр. номер на ключ за аерозаснемане и година на летене или копие от „Условни знаци за топографски карти в мащаби 1:5000 и 1:10 000“ от 1959 г. – табла 3, 4, 5 и 6).
Начин на предоставяне Подава се заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 5 лв. Таксата е на сканиран лист с формат А4.В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.При заявяване на документа разпечатан на хартия и заверен, таксата се завишава с 20%. Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Услугата се предоставя: - Документ на хартия. Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава разпечатан на хартия и заверен с печата на АГКК - Геокартфонд сканиран документ.