Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1 - 5 Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - §. 3, ал. 2
Компетентен орган АГКК
Цена Цена за един имот се формира като сума от цената на справка "Копие на кадастрална карта в цифров вид без данни за собствеността" и цената на справка "Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти" Цена на графика за имот в неурбанизирана територия: - до 50 поземлени имота - по 0,56 лв. за всеки поземлен имот; - от 50 до 200 поземлени имота - 28 лв. + по 0,42 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50; - от 200 до 500 поземлени имота - 91 лв. + по 0,35 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200; - от 500 до 1000 поземлени имота - 196 лв. + по 0,28 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500; - над 1000 поземлени имота - 336 лв. + по 0,21 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000. Цена за един имот в неурбанизирана територия за Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти е 0,35лв. Минимална цена на справката 3,50 лв. Цена на графика за имот в урбанизирана територия се увеличава в зависимост от населеното място както следва: 1. за София, Пловдив, Варна и селищните образувания с национално значение - пет пъти; 2. за областните градове с изключение на тези от т.1 - четири пъти 3. за градовете с изключение на областните - три пъти 4. за селата и селищните образувания с местно значение - два пъти Цена за един имот в урбанизирана територия за Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти е 0,56лв. Минимална цена на справката 3,50 лв.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 1 работен ден от подаване на заявката.
Относно Извадката е за избрани имоти във формат CAD. Минимална цена 3,50лв. Ако в една поръчка бъде заявен само имот, ще се предоставят всички прилежащи сгради и самостоятелни обекти. При поръчка на сграда, ще бъде предоставен контура само на сградата и прилежащите й самостоятелни обекти. В комбинирана поръчка, ще бъдат предоставени само контурите на поръчаните обекти.