Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Правно основание Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРР и МИП и от областните управители
Компетентен орган АГКК
Цена Цена за един имот 0,35лв./0,56лв. съответно в неурбанизирана/урбанизирана територия. Минимална цена на справката 3,50 лв.
Относно Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти в PDF формат. Максимален брой имоти за една заявка е 50.