Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 40 Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - §. 3, ал.2 - Съгласно изменение (ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г.) на § 3, ал. 2 от ПЗР на Постановление № 293 от 8.11.2016 г. услугата се изпълнява до 31.12.2023 г.
Компетентен орган АГКК
Цена Цена 0,35 лв. за една точка
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 1 работен ден от подаване на заявката.
Относно Справка за координатите на подробните точки на един имот в PDF формат