Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование в Регистъра на услугите ""
Правно основание Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
Компетентен орган АГКК
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена Цена 0,35 лв. за една точка
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно Справка за координатите на подробните точки на един имот в PDF формат
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия