Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Правно основание Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
Компетентен орган АГКК
Необходими документи Заявлението се подава от регистриран потребител чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС.
Цена Съгласно измененията на ЗКИР, АГКК предоставя безвъзмездно данни за точките от геодезическата основа чрез информационната система на кадастъра.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 1 работен ден от подаване на заявката.
Относно Справка за една точка със схема в PDF формат. Точките от РГО се търсят и селектират през режим "Кадастър" на страница "Карта".
Вътрешен ход на услугата Информационната система генерира исканата справка (Справка с координати на точка от РГО със схема на точката) и изпраща съобщение на посочения от потребителя електронен адрес. Генерираната справка може да бъде свалена от профила на клиента в https://kais.cadastre.bg/