Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1; чл. 58, ал. 6 Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 7, ал. 1, т. 4, и чл. 39, т. 3
Компетентен орган АГКК
Необходими документи Заявлението се подава от регистриран потребител чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС.
Цена Съгласно измененията на ЗКИР, АГКК предоставя безвъзмездно данни за точките от геодезическата основа чрез информационната система на кадастъра.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 1 работен ден от подаване на заявката.
Относно Справка за една точка със схема в PDF формат. Точките от РГО се търсят и селектират през режим "Кадастър" на страница "Карта". Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя данни за координати и височини на точките от работната геодезическа основа на кадастралнта карта с придружаващите ги схеми и/или копие от реперните карнети. Данните са необходими за извършване на преки геодезически измервания при поддържане на кадастралната и специализирани карти в актуално състояние, както и за обектите на инженерната инфраструктура, при реализиране на инвестиционни проекти и др.
Вътрешен ход на услугата Информационната система генерира исканата справка (Справка с координати на точка от РГО със схема на точката) и изпраща съобщение на посочения от потребителя електронен адрес. Генерираната справка може да бъде свалена от профила на клиента в https://kais.cadastre.bg/