Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование в Регистъра на услугите ""
Правно основание Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
Компетентен орган АГКК
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена Съгласно измененията на ЗКИР, АГКК предоставя безвъзмездно данни за точките от геодезическата основа чрез информационната система на кадастъра.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно Справка за една точка със схема в PDF формат. Точките от РГО се търсят и селектират през режим "Кадастър" на страница "Карта".
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия