Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1 - 5 Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - §. 3, ал. 2
Компетентен орган АГКК
Цена Цена 2,00 лв. за квадратен дециметър. Минимална цена на справката 10 лв.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 1 работен ден от подаване на заявката.
Относно Копие от кадастрална карта в графичен вид на лист А4 в PDF формат. Агенция по геодезия, картография и кадастър предоставя копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид с данните за урбанизирана и неурбанизирана територия, за които има одобрена кадастрална карта.