Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование в Регистъра на услугите ""
Правно основание Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
Компетентен орган АГКК
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена Цена 3,50 лв.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно Справка за граници и съседи от КК и данни за собствеността за един имот в в PDF формат
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия