Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Правно основание Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
Компетентен орган АГКК
Цена Цена 3,50 лв.
Относно Справка за граници и съседи от КК и данни за собствеността за един имот в в PDF формат