Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1; чл. 55, ал. 2 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 41, ал. 4 Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - §. 3, ал. 2 Съгласно изменение (ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 18.12.2018 г.) на § 3, ал. 2 от ПЗР на Постановление № 293 от 8.11.2016 г. услугата се изпълнява до 31.12.2023 г.
Компетентен орган АГКК
Цена Цена за един имот в неурбанизирана територия - до 50 поземлени имота - по 0,56 лв. за всеки поземлен имот;- от 50 до 200 поземлени имота - 28 лв. + по 0,42 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50;- от 200 до 500 поземлени имота - 91 лв. + по 0,35 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200; от 500 до 1000 поземлени имота - 196 лв. + по 0,28 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500;над 1000 поземлени имота - 336 лв. + по 0,21 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000.За урбанизирана територия цената се увеличава в зависимост от населеното място както следва: 1. за София, Пловдив, Варна и селищните образувания с национално значение - пет пъти; 2. за областните градове с изключение на тези от т.1 - четири пъти 3. за градовете с изключение на областните - три пъти 4. за селата и селищните образувания с местно значение - два пъти
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 1 работен ден от подаване на заявката.
Относно Извадката е за избрани имоти във формат CAD. Ако в една поръчка бъде заявен само имот, ще се предоставят всички прилежащи сгради и самостоятелни обекти. При поръчка на сграда, ще бъде предоставен контурът само на сградата и прилежащите й самостоятелни обекти. В комбинирана поръчка, ще бъдат предоставени само контурите на поръчаните обекти.