Търсене на услуги

Заявление за услуги Кадастър За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Геокартфонд За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Правоспособност За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Автоматично генерирани Справки За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж справки Подай справка

Списък с услуги/справки

Наименование Предоставена от Детайли Заяви
1.Нанасяне на настъпили промени в кадастрална карта (КК) СГКК
3.Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) СГКК
4.Издаване на схема-проект на самостоятелен обект СГКК
5.Определяне и запазване на идентификатор СГКК
6.Издаване на скица за имот или сграда в урбанизирана територия СГКК
7.Издаване на скица за имот или сграда в неурбанизирана територия СГКК
11.Издаване в писмен вид на извадка от КРНИ в урбанизирана територия СГКК
12.Издаване в писмен вид на извадка от КРНИ в неурбанизирана територия СГКК
13.Издаване на схема на СОС СГКК
16.Предоставяне на списък с координати на подробни точки СГКК
17.Предоставяне на копие от КК в графичен вид СГКК
25.Удостоверение за наличие или липса на данни СГКК
55.Издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри СГКК