Търсене на услуги

Заявление за услуги Кадастър За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Геокартфонд За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Правоспособност За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Автоматично генерирани Справки За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж справки Подай справка

Списък с услуги/справки

Наименование Предоставена от Детайли Заяви
32.Предоставяне на правоъгълни координати, височина и данни за триангулачна точка определена в координатни системи 1970 г. или 1950 г. АГКК - Геокартфонд
33.Предоставяне на координати и височини на геодезическа точка, определена чрез ГНСС измервания. АГКК - Геокартфонд
34.Предоставяне на топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид. АГКК - Геокартфонд
35.Предоставяне на данни за еталонна гравиметрична точка, на хартия и/или в цифров вид. АГКК - Геокартфонд
36.Предоставяне на данни от мареографните станции на хартия и/или в цифров вид АГКК - Геокартфонд
37.Предоставяне на схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000 в цифров вид (формат GIF, JPEG) в координатни системи 1970 г. или 1950 г. АГКК - Геокартфонд
38.Предоставяне на сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 и 1968 г. в цифров вид. АГКК - Геокартфонд
39.Предоставяне на едромащабна топографска карта (ЕТК) на хартиен носител, за едноцветен картен лист в М 1:5000 АГКК - Геокартфонд
40.Предоставяне на едромащабна топографска карта (ЕТК) на хартиен носител, за многоцветен картен лист в М 1:5000 АГКК - Геокартфонд
41.Предоставяне на едромащабна топографска карта (ЕТК) на хартиен носител, за едноцветен картен лист в М 1:10 000 АГКК - Геокартфонд
42.Предоставяне на едромащабна топографска карта (ЕТК) на хартиен носител, за многоцветен картен лист в М 1:10 000 АГКК - Геокартфонд
43.Предоставяне на извадка от архивен кадастрален или регулационен план в цифров вид. АГКК - Геокартфонд
44.Предоставяне на копие от архивен кадастрален или регулационен план на хартия със заверка АГКК - Геокартфонд
47.Предоставяне на сканиран и георефериран многоцветен картен лист от ЕТК АГКК - Геокартфонд
48.Предоставяне на сканирано контактно копие от аерофотоснимка в цифров вид АГКК - Геокартфонд
49.Предоставяне на сканирани изображения на издателски оригинал на картен лист от ЕТК в М 1:5000 и 1:10 000 АГКК - Геокартфонд
50.Предоставяне на сканиран и георефериран едноцветен картен лист от ЕТК АГКК - Геокартфонд
53.Предоставяне на извадка от ЕТК в максимален обхват 5х5 км. в цифров вид АГКК - Геокартфонд
54.Трансформация на координати на точка от една координатна система в друга АГКК - Геокартфонд
121.Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид АГКК - Геокартфонд
122.Предоставяне на сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 и 1968 г. на хартиен носител АГКК - Геокартфонд
123.Предоставяне на сканирано контактно копие от аерофотоснимка на хартиен носител АГКК - Геокартфонд
124.Предоставяне на копие от единичен архивен документ на хартиен носител на лист формат А4 АГКК - Геокартфонд