Търсене на услуги

Заявление за услуги Кадастър За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Геокартфонд За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Правоспособност За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Автоматично генерирани Справки За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж справки Подай справка

Списък с услуги/справки

Наименование Предоставена от Детайли Заяви
32.Предоставяне на правоъгълни координати, височина и данни за триангулачна точка определена в координатни системи 1970 г. или 1950 г. АГКК - Геокартфонд
33.Предоставяне на пространствени координати за геодезическа точка, получени от ГНСС измервания АГКК - Геокартфонд
34.Предоставяне на топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид. АГКК - Геокартфонд
35.Предоставяне на данни за гравиметрична или магнитна точка, на хартия и/или в цифров вид. АГКК - Геокартфонд
36.Предоставяне на данни от мареографните станции на хартия и/или в цифров вид АГКК - Геокартфонд
37.Предоставяне на схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000 в цифров вид (формат GIF, JPEG) в координатни системи 1970 г. или 1950 г. АГКК - Геокартфонд
38.Предоставяне на баланс на земята 1956 и 1968 г. в цифров вид АГКК - Геокартфонд
39.Предоставяне на едромащабна топографска карта (ЕТК) на хартиен носител, за едноцветен картен лист в М 1:5000 АГКК - Геокартфонд
40.Предоставяне на едромащабна топографска карта (ЕТК) на хартиен носител, за многоцветен картен лист в М 1:5000 АГКК - Геокартфонд
41.Предоставяне на едромащабна топографска карта (ЕТК) на хартиен носител, за едноцветен картен лист в М 1:10 000 АГКК - Геокартфонд
42.Предоставяне на едромащабна топографска карта (ЕТК) на хартиен носител, за многоцветен картен лист в М 1:10 000 АГКК - Геокартфонд
43.Предоставяне на извадка от архивен план в цифров вид АГКК - Геокартфонд
44.Предоставяне на копие от архивен кадастрален или регулационен план на хартия със заверка АГКК - Геокартфонд
47.Предоставяне на сканиран и георефериран многоцветен картен лист от ЕТК АГКК - Геокартфонд
48.Предоставяне на сканирани контактни копия от аерофотоснимка АГКК - Геокартфонд
49.Предоставяне на сканиран издателски оригинал от ЕТК в М 1:5000 и 1:10 000 АГКК - Геокартфонд
50.Предоставяне на сканиран и георефериран едноцветен картен лист от ЕТК АГКК - Геокартфонд
53.Предоставяне на извадка от ЕТК в М 1:5000 в цифров вид АГКК - Геокартфонд
54.Трансформация на координати на точка от една координатна система в друга АГКК - Геокартфонд